BAGUIO CITY – Kumarkaro dagiti mapaspasamak a riribok iti pagilian a Lebanon gapu kadagiti agtultuloy a tignay-protesta iti baet ti COVID-19 pandemic.

Sigun kenni Bombo International Correspondent Teressa Valdez, maysa nga OFW sadiay Beirut, Lebanon, uray saan pay a nalpas ti parikot sadiay iti COVID-19 ket maigidgiddan a mapagparparikutan dagiti mapaspasamak a ririkbok.

-- Advertisement --

Kinunana a kangrunaan a babbabalawen dagiti protesters ti agtultuloy a panagngato ti balor ti dolyar kontra iti Lebanese Lira.

Inlawlawagna a gapu iti nakapoy a balor ti Lira ket karkaro a mapaspasaran sadiay ti krisis.

Sigun ken ni Galvez, addan dagiti bangko ken ATM machines nga inuram dagiti protesters, gapu ta pabpabasulenda dagiti bangko iti panagkapoy ti balor ti Lira.

Kinunana nga apektado iti riribok ken krisis dagiti umili pakairamanan dagiti OFWs nangruna dagiti undocumented.

Sigun kenkuana, parikot ita ti dadduma nga OFWs sadiay Lebanon ti igatangda iti makan, pagbayad iti abang ken dadduma pay a babayadan ken uray adda ti kuartada ket parikotda ti panag-withdraw gapu ta limitado daytoy.

Kinunana nga adu dagiti OFWs a napukawan iti trabaho kalpasan a napukawan met iti trabaho dagiti amoda gapu iti panagrikep dagiti kompania.

Dinakamat pay ni Galvez a gapu iti narigat a sitwasion sadiay ket ipampamuspusan ti tunggal umili sadiay no kasano nga agbiagda latta.