-- ADVERTISEMENT --

BAGUIO CITY – Epektibon ditoy Baguio City ti ‘no mask, no entry’ policy kadagiti mapalpalubusan nga aglukat ita a maipatpatungpal ti Enhanced Community Quarantine gapu iti pangta ti COVID-19.

Iti panakiyuman ti Bombo Radyo Baguio, kinuna ni City Administrator Engr. Bonifacio dela Peña a saan a basaran ti reklamo nga awanen ti magatang a face mask gaputa adu met dagiti dadduma nga alternatibo.

Kinunana a nasken laeng nga agbalin nga innovative ken creative dagiti umili a kas iti ar-aramiden dagiti tattao sadiay China.

Sagudayen ti ‘no mask, no entry’ policy a saan a mapalubusan a makastrek iti City Hall, City Public Market, groceries, retail shops, drug stores ken dadduma pay nga establishimento nga agilaklako kadagiti essential items wenno basic needs dagiti saan a nakasuot iti face mask wenno alternatibo a pangkalub iti agong ken ngiwat.

– City Administrator Engr. Bonifacio dela Peña

Nalimitaran met ti oras a panaglukar ti city public market gaputa mangrugin ti panaglako iti alas-4 ti parbangon ken malpas iti alas-5 ti malem a dagus a sarunuen ti disinfection agingga alas-6 ti rabii.

-- ADVERTISEMENT --

Kabayatanna, dinakamat ni Dela Peña nga amin a construction works iti siudad ket naipasardengen bayat a maituloy ti panagkolektar kadagiti basura iti nagduduma a babbarangay ti siudad.

Innayonna nga adda trabaho ti skeletal force ti lokal a gobyerno ken dagitoy ti agaksion no adda dagiti pakaseknan dagiti umili.

Agtultuloy pay ti panagmonitor ti DTI kadagiti presyo dagiti lako ditoy siudad tapnu maipasigurado nga awan kadagitoy ti ag-overpricing.

– City Administrator Engr. Bonifacio dela Peña

Sigun kenni Dela Peña, impanamnama dagiti suppliers nga umdas ti suplay dagiti kangrunaan a pagkasapulan isut gapuna nga iyap-apelada ti saan a panag-panic buying ti publiko.