-- ADVERTISEMENT --

BAGUIO CITY – Isaksakad ti mayor ti Baguio ti panakapalukay ti paglintegan iti panagbiahe dagiti indibidual a fully vaccinated wenno naan-anay a nabakunaan kontra iti COVID-19.

Inlawlawag ni Mayor Benjamin Magalong a tarigagayna a maipalubos ti nawaya a panagbiahe dagiti nakaawaten ti dua a dose ti bakuna kontra iti COVID-19 tapnu matulongan ti panagrekober ti ekonomiya.

Kinunana nga adda ti nabukel a technical working group (TWG) kalpasan nga indanonna ti nasao a singasing kenni National Task Force Against COVID-19 chair ken Defense Secretary Delfin Lorenzana iti naudi a taripnong dagiti clusters ti task force.

Mandato ti nabukel a TWG a mangaramid iti pagalagadan para iti singasing a maisumitir iti Inter-Agency Task Force on Emerging Infectious Diseases para iti panaka-aprobar daytoy.

Kinuna ni Mayor Magalong a maysa a benipisyo dagiti nakaawaten ti bakuna ti nawaya a panagbiahe iti uneg ken ruar ti pagilian a dakkel a makatulong iti panagrekober ti ekonomiya.

-- ADVERTISEMENT --

Dinakamatna a kasapulan laeng a mangiparang dagiti maseknan iti umno a dokumento a pammaneknek a naan-anay a nabakunaan dagitoy kontra iti COVID-19.

Maibasar iti singasing ti Contact Tracing Czar, maipalubos ti panagbiahe dagiti naan-anay a nabakunaan kontra iti COVID-19, tallo a lawas kalpasan a naawatda ti maikadua a dose ti bakunada tapnu masigurado ti immunity dagitoy manipud iti kapada a sakit.

Linaon pay ti singasing a saanen a maipasidong iti triage dagiti nasao nga indibidual ken iparangda laeng ti vaccination documents dagitoy.

Nupay kasta, kabayatan a mabukbukel ti pagalagadan ken pammalubos iti nasao a singasing ket impalagipna ti agdama a proseso a nasken nga aramiden dagiti panggepna ti sumrek ditoy siudad ti Baguio.