-- ADVERTISEMENT --

BAGUIO CITY – Nadadael ti P10.025-M ti gatadna a marijuana plants iti nagsasaruno nga eradication operations nga insayangkat dagiti otoridad sadiay Tinglayan, Kalinga idi November 15-17, 2021.

Kabayatan ti operasyon, nadiskobre ti dua a pagmulaan iti kabambantayan ti Loccong ken maysa pay a pagmulaan iti kabambantayan ti Tulgao West.

Pinarut dagiti otoridad ti 20,000 a fully-grown marijuana plants ken 625 a marijuana seedlings nga aggatad amin ti P4.025-M manipud iti dua a pagmulaan sadiay Loccong.

Nadiskobreda pay ti 50 kilos a puon ti marijuana nga aggatad ti P6-M sadiay Tulgao West.

Inuram dagiti otoridad dagiti pinarutda a marijuana plants, pakairamanan dagiti nadiskobre a naapiten a marijuana.

-- ADVERTISEMENT --

Agtultuloy met ti imbestigasyon para iti panakabigbig dagiti nagimula ken mangay-aywan kadagiti nasao nga iligal a mula.