-- ADVERTISEMENT --
(photo credit to baguiocityguide.com)

BAGUIO CITY – Imbilin ni Mayor Benjamin Magalong ti panakaipatungpal ti kaskenan nga innovations para iti panakapasayaat ti kondisyon wenno estado ti Burnham Park iti sumaruno a tallo a bulan.

Sigun kenkuana, daytoy ket tapnu masustinir ti pakabigbigan ti Burnham Park kas premier park a masarakan iti sentro ti siudad.

Sinukimat ti mayor ti nagduduma a paset ti Burnham Park ken sadiay a naobserbaranna ti saan a nasayaat ti panakamintinir ti dadduma a disso ti parke.

Naituding met a kataripnongna dagiti bicycle concessionaires inton sumaruno a lawas tapnu pagsaritaanda dagiti isyu ken pakaseknan iti operasyon dagiti bisikleta, pakairamanan ti panakakissay ti bilang dagiti bisikleta.

Sigun met kenni City Environment and Parks Management Office head Ruben Cervantes, dakkel ti ipapaay ti lokal a gobyerno ti Baguio a subsidiya iti operasyon ti nasao a parke.

-- ADVERTISEMENT --

Naamuan a nasurok P30-M ti tinawen nga ilatlatang ti lokal a gobyerno kas pangnayon iti nasurok P40-M a mapapataud kadagiti concessions iti nagduduma a paset ti Burnham Park para iti panakamintinir daytoy.

Kabayatanna, binilin ni Mayor Magalong dagiti maseknan nga opisina iti panangisagana dagitoy iti kasapulan a comprehensive master development plan ti Burnham Park tapnu makabukel ti lokal a gobyerno iti plano para iti panakamintinir ken operasyon ti Burnham Park.

Karaman kadagiti saksakupen ti Burnham Park ti Rose Garden, Orchidarium, Ibaloi Heritage Garden, Children’s Park, biking area, Burnham Lake, ti Melvin Jones, picnic groove ken dadduma pay.