BAGUIO CITY – Dinayaw ti dadaulo ti Department of Tourism (DOT) ti napintas a panangimaton ti lokal a gobyerno ti Baguio City kadagiti aktibidad ti turismo kabayatan ti COVID-19 pandemic.

Kasaruno daytoy ti panagturong ditoy siudad ni Tourism Secretary Bernadette Romulo-Puyat tapnu sarungkaran ken sukimaten dagiti tourist destinations ti City of Pines.

-- Advertisement --

Kinunana a naannayas ti panakailukat ti turismo ditoy siudad iti baet a naingetan ti quarantine classification ti Baguio ken dagiti maipatpatungpal a health protocols.

(ni Department of Tourism Secretary Bernadette Romulo-Puyat)

Dinakamatna a naobserbaran ti new normal a sitwasyon no idilig iti kasasaad dagiti dadduma a lugar iti pagilian.

Gapu iti daytoy, kinuna ni Puyat a maawatanna no apay nga adu a turista ti agtartarigagay nga agturong ditoy Baguio City.