BAGUIO CITY – Palpalagipan manen ti pulisya dagiti nagannak a nainget a bantayanda dagiti annakda ken saanda nga agtalek iti uray asinoman.

Kasaruno daytoy ti panangikuyog ti maysa a baket iti maysa nga ubing a babai nga immunan a naireport a mapukpukaw sadiay Bengao, Bakakeng Central, Baguio City idi laeng kanikakadua.

-- Advertisement --

Maibasar iti report ti pulisya, naudi a nakita ti 4-year old nga ubing iti agsapa ti Martes a kadwana ti maysa a baket a nagpammarang nga apong daytoy.

Iti salaysay dagiti testigo, nakitada ti panaglugan ti dua iti jeep sadiay Bakakeng ken ti panagdissaag dagitoy iti sangwanan ti maysa a pagadalan sadiay Harrison Road.

Dagus met a nagimbestigar dagiti pulis apaman a naawatda ti report agingga a nasarakanda ti ubing iti uneg ti maysa nga inn sadiay Harrison Road ken naduktalanda a ti suspek a baket nga agtawen ti 64 manipud sadiay San Eugenio, Aringay, La Union.

Naduktalan pay dagiti otoridad a nagrikrikos ti nasao a baket iti barangay ti biktima tapnu ag-solicit para iti panagpa-agas ti kapamilyana agingga nga intarayna ti ubing.

Iti agdama, addan ti ubing iti sidong ti pamilyana nupay nagdesisyon ti maseknan a pamilya a saandan a kasuan ti suspek.