-- ADVERTISEMENT --

BAGUIO CITY – Nangabak ti La Trinidad, Benguet iti kaunaan a gundaway a panakipasetda iti Red Orchid Awards nga ipapaay ti Department of Health kadagiti lokal a gobyerno, ahensia ti gobyerno ken kadagiti para publiko a pagagasan a mangim-implementar iti kampanya kontra iti panagsigarilyo.

Sigun kenni La Trinidad Mayor Romeo Salda, nakagun-od dagitoy iti 91% a rating ken nakaawatda pay iti P100,000 a cash incentive.

Gapu iti daytoy, kinunana a nasken nga isustinirda ti smoke-free campaign wenno ti implementasyon ti Tobacco Control Ordinance ti La Trinidad.

Kabayatanna, nabigbig kas Hall of Fame Awardees iti Red Orchid Award – Goverment Hospital Category ti Aguinaldo People’s Hospital, Hungduan Municipal Hospital, Potia District Hospital ken ti Panopdopan District Hospital sadiay probinsia ti Ifugao bayat a ti Atok District Hospital, Dennis Molintas Memorial Hospital ken ti Northern Benguet District Hospital wenno ti sigud nga Abatan Emergency Hospital iti probinsia ti Benguet ken ti Luis Hora Memorial Regional Hospital sadiay Mt. Province.

Nabigbig met kas Hall of Fame Awardees iti Red Orchid Award – LGU Category ti munisipyo ti Hungduan iti Ifugao a nakagun-od ti 105% a rating ken P500,000 a cash award, ti munisipyo ti Lamut iti Ifugao a nakagun-od ti 109% a rating ken P500,000 a cash award ken ti munisipyo ti Sablan iti Benguet a nakagun-od ti 114% a rating ken P500,000 a cash award.

-- ADVERTISEMENT --

————– Filipino translation ————-
BAGUIO CITY – Nanalo sang La Trinidad, Benguet sa kauna-unahang pagkakataon na pagsali nila sa Red Orchid Awards na iginagawad ng Department of Health sa mga lokal na pamahalaan, ahensiya ng gobyerno at mga pampublikong pagamutan na nagpapatupad ng kampanya laban sa paninigarilyo.

Ayon kay La Trinidad Mayor Romeo Salda, nakapagtala sila ng 91% na rating kung saan, nakatanggap sila ng P100,000 na cash incentive.

Dahil dito ay sinabi ng alkalde na kailangang panatilihin nila ang smoke-free campaign o ang implementasyon ng Tobacco Control Ordinance ng La Trinidad.

Samantala, kinilala din bilang Hall of Fame Awardees sa Red Orchid Award – Goverment Hospital Category ang Aguinaldo People’s Hospital, Hungduan Municipal Hospital, Potia District Hospital at Panopdopan District Hospital sa lalawigan ng Ifugao; ang Atok District Hospital, Dennis Molintas Memorial Hospital at Northern Benguet District Hospital o ang dating Abatan Emergency Hospital sa Benguet; at ang Luis Hora Memorial Regional Hospital sa Mt. Province.

Kinilala din bilang Hall of Fame Awardees angRed Orchid Award – LGU Category ang munisipyo ng Hungduan sa Ifugao na nakapagtala ng 105% na rating at P500,000 na cash award, ang munisipyo ng Lamut sa Ifugao na may 109% na rating at P500,000 na cash award at ang munisipyo ng Sablan sa Benguet na may 114% na rating at P500,000 na cash award.