BAGUIO CITY – Impaay ti provincial government ti Kalinga ti nagduduma a tulong kadagiti tallo a rebel returnees iti seremonya a naisayangkat iti Capitol Hills sadiay Tabuk City, Kalinga.

Naawat dagiti tallo a sigud a rebelde ti tulong iti pinansial, iti pagtaudan ti pagbiagan ken iti bayad ti insukoda nga igam a paset ti Enhanced Comprehensive Local Integration Program wenn E-CLIP ti gobyerno.

Impetteng met ditoy ni Kalinga Governor Ferdinand Tubban ti kinapateg ti integration program ken ti whole-of-nation approach tapnu magibusanen ti armado a panagrebelde iti pagilian.

-- Advertisement --

Impasiguradona pay ti sibubukel ken naan-anay a suportar ti gobyerno iti tunggal sumuko a rebelde.

Dinawat met ni DILG – Cordillera Regional Director Marlo Iringan ti kooperasyon ti tunggal maseknan nga ahensia para iti panakagun-od dagiti tarigagay ti E-CLIP para iti permanente ken nakappia a panakagibus ti amin a panagrebelde dagiti armado a grupo.