-- ADVERTISEMENT --
photo | Bombo Jordan Tablac

BAGUIO CITY – Narugianen ti panakaikabil dagiti dekorasyon para iti masungad a holiday season kadagiti kangrunaan a kalsada ditoy siudad ti Baguio, partikular iti Session Road, iti Malcolm Square ken ti dakkel a Christmas feature iti Upper Session Road.

Iti interview ti Bombo Radyo Baguio, kinuna ni City Administrator Engr. Bonifacio dela Peña a ti tema dagiti arkos iti Session Road ket ti pakasaritaan ti Paskua iti siudad ti Baguio ken iti Cordillera a maiparang babaen kadagiti simbolo.

Sigun kenkuana, mangikabil to ti City Tourism Office iti pammalawag kadagiti sidewalks tapnu maawatan ti publiko ti kaipapanan dagiti simbolo.

Dinakamatna metlaeng nga awanen dagiti kangrunaan nga aktibidad ti tinawen a Christmas in Baguio kas iti Lantern Parade, Mardi Gras (GRA) ken ti selebrasyon iti Rose Garden.

Kinunana pay nga awanen metlaeng ti maibangon a Giant Christmas Tree sadiay Rose Garden.

-- ADVERTISEMENT --
– ni Baguio City Administrator Engr. Bonifacio dela Peña

Mainaig iti nasao a damag, kinuna ni Dela Peña nga agbalin a napnuan kaipapanan ti panakarambak ti Paskua ditoy siudad ti Baguio iti baet nga agbalin a simple dagiti aktibidad para iti daytoy gapu iti agdama a pandemya.

Inlawlawagna nga agipaulog to ti lokal a gobyerno kadagiti pagalagadan iti panakaisayangkat dagiti dadduma pay nga aktibidad a paset ti tradisyonal a selebrasyon ti Paskua kas iti panag-caroling ken family reunions.

– ni Baguio City Administrator Engr. Bonifacio dela Peña

Kinunana a ti caroling ti maysa kadagiti puso ti Paskua kadagiti ubbing isut gapuna a no mabalin ket saan a makanselar daytoy nupay kasapulan nga adda ti limitasyon ken maimplementar dagiti health protocols.

Innayon pay ni Dela Peña a mabalin a maipalubos ti panagu-urnong dagiti pamilya ngem iti limitado a bilang.