-- ADVERTISEMENT --
photo | PNP Kalinga Pinukpuk

BAGUIO CITY – Nakasaganan ti provincial government ti Kalinga iti posibilidad a makastrek sadiay ti Delta variant ti COVID-19.

Sigun kenni Kalinga PLGU Public Information Officer Dionica Alyssa Mercado, agtultuloy ti panakaisayangkat dagiti prevention activities sadiay kas iti panakamintinir ti nainget a border control checkpoints, triaging kadagiti triage centers ken dadduma pay.

Kinunana a dagus nga impatungpalda ti contingency plan ti provincial government kontra iti Delta variant ti COVID-19 apaman a nailista ti kabangibangda a probinsia ti Abra ti maysa a kaso iti Delta variant idi laeng nabiit.

Innayonna a manarimaan metten ti panangimbentaryoda kadagiti kangrunaan a pasilidad ken kagawaan ti probinsia.

Sigun pay kenni Mercado, agtultuloy ti panangwanawanda kadagiti temporary treatment and monitoring facilities ken kadagiti pagagasan sadiay.

-- ADVERTISEMENT --

Kabayatanna, imbinglay ni Mercado a dumanon met iti 21 a kaso ti UK variant ken maysa a kaso ti South African variant ti COVID-19 ti nailista ti probinsia.

Gapu iti daytoy, agtultuloy ti panangipalagipda iti panagridam ken panagtungpal dagiti umili kadagiti maipatpatungpal a health protocols tapnu maliklikan ti panagwaras ti aniaman a variant ti COVID-19 sadiay Kalinga.