BAGUIO CITY – Nangisayangkat iti programa dagiti nagduduma a progresibo a grupo a dinar-ayan ti nasurok 50 nga indibidual sadiay Igorot Park kas paset ti panakarambak ti Labor Day, May 1.

Iti interview ti Bombo Radyo Baguio, kinuna ni Mike Cabangon, dadaulo ti Kilusang Mayo Uno-Cordillera a ti agdama a kasasaad dagiti mangmangged ti rason tapnu inaramidda ti programa iti baet ti agdama a pandemya.

-- Advertisement --

Sigun kenkuana, iti kaudian a datus a naalada ket agarup tallo ribo a mangmangged iti Cordillera ti naawanan ti trabaho, pakairamanan dagiti mangmangged iti industriya ti panagminas.

Dinakamatna a ti temada ita ket ti “MAKIBAKA” para iti salun-at, pagbiagan, karbengan ken panagwaywayas.

Inlawlawagna a kasapulan ti mass testing ken epektibo a contact tracing, P10,000 a tulong pinansial kadagiti mangmangged ken kanayonan a P100 iti innaldaw a minimum wage.

Innayonna a kasapulan met nga agaramid ti gobyerno iti programa a mangaramid iti napaut a trabaho malaksid iti subsidiya kadagiti micro small and medium enterprises tapnu maliklikan ti panag-ikkat ti trabahador.

Sigun pay kenkuana, nasken nga isardengen ti gobyerno ti panangpuntiryada kadagiti lider-mangmangged ken ipaayanda ketdi iti linbre ken natalged a bakuna dagiti amin a mangmangged.

Kagiddan iti daytoy ket imbalakad ni Cabangon ti panagtignay a mismo dagiti mangmangged ken dagiti umili iti panangilabanda iti karbenganda iti pagbiagan ken iti karbenganda nga agtrabaho kas maysa nga indibidual.