BAGUIO CITY – Ad-adalen ita ti lokal a gobyerno ti Baguio ti naan-anay a panakailukat ti turismo ti siudad kadagiti fully vaccinated nga indibidual.

Sigun kenni Mayor Benjamin Magalong, immanamong ni Tourism Sec. Berna Romulo-Puyat iti nasao a plano ken nakasaritana metlaeng ni National Task Force Against COVID-19 chair ken Defense Secretary Delfin Lorenzana mainaig iti daytoy.

-- Advertisement --

Kinunana nga insumitirda metten ti plano para iti panagadal ken pammalubos ti National IATF.

Innayonna a maadal ti maaramat a sistema iti panakasukimat dagiti vaccination cards a maysa kadagiti maikalikagum to kadagiti fully vaccinated individuals nga agpasyar ditoy siudad.

Dinakamatna nga addan ti koordinasyon ti lokal a gobyerno ti Baguio iti Battlefield Medical Information System-Tactical para iti napartak a panakaisimpa ti crypto codes ti maaramat nga scanner tapnu maamuan no pudpudno wenno saan dagiti maiparang a vaccination cards.

Kabayatanna, mangnamnama met ni Sec. Puyat a patgan ti IATF ti kiddawna a panakaipalubos manen ti panagsarungkar ditoy Baguio dagiti turista manipud NCR Plus ken dadduma a nalalatak a destinasyon dagiti turista iti pagilian.

Inwaragawagna daytoy kagiddan ti panagturongna ditoy Baguio tapnu sarungkaran ken sukimaten dagiti tourist attractions ti siudad ken tapnu iwaras ti tulong pinansial ti Department of Tourism kadagiti stakeholders ti tourism sector ti Baguio a naapektaran iti agdama a pandemya.

Maipalagip nga ipalpalubos ti Baguio ti panagsarungkar ditoy dagiti turista malaksid kadagiti agtaud iti NCR Plus ken kasapulan a dumalan iti kaskenan a proseso dagiti turista a mapatgan a sumrek ditoy City of Pines.