BAGUIO CITY – Pimmusay ti maysa kadagiti uppat nga indibidual a nadangran iti panakatnag iti rangkis ti maysa nga elf truck nga addaan plaka nga UST 199 sadiay Likey, Poblacion, Natonin, Mountain Province idi kalman.

Nabigbig ti pimmusay a ni Cornelio Conjurado Jr. alyas Junjun, no sadino, nagsagrap daytoy ti multiple traumatic organ injury nga intunda ti aksidente.

Maibasar iti report, paturong sadiay Paracelis ti truck ken naggapuda sadiay Poblacion, Natonin kalpasan nga inalada dagiti scrap a nakolektarda sadiay.
Nupay kasta, bayat nga addada iti dalan ket maatap a napukaw ti preno ti truck isut gapuna a saan daytoy a nakontrol ti driver a ni Nolie Subia agingga a natnag ti lugan iti rangkis nga addaan kauneg a mapattapatta a 70 a metro.

Naispal ken naiturong iti pagagasan dagiti pasahero ti truck a bukbuklen ti driver, lima nga scrap collectors ken maysa a merchandiser a bin-ig a residente ti Aurora, Isabela.

Bayat nga adda dagitoy iti Anastacia Rafael Sagel Memorial Hospital sadiay Poblacion, Natonin, pimmusay ni Conjurado Jr. gapu kadagiti dunorna bayat a naiyakar ni Jimmy Luis iti Grace Hospital sadiay Cauayan, Isabela para iti kanayonan a medikasyon gapu iti nasagrap daytoy a dunor iti ulo.

-- Advertisement --

Nakaruar met iti pagagasan da Nolie Subia ken Ferdinand Evangelista bayat a saan a naan-ano da Novelyn Trilles, Norman Subia ken Ronie Luis.

Apaman a nakarur ni Nolie Subia ket naikustodiya daytoy iti pulisya ngem nagdesisyon dagiti pamilya dagiti pasahero iti truck a saanda nga agipila iti kaso kontra iti nasao a driver.

Gapu iti daytoy, nakaruaren ni Nolie Subia manipud iti kustodiya ti pulisya.