-- ADVERTISEMENT --

BAGUIO CITY – Agpapaimbag ita ti maysa a mannalon kalpasan a nagsagrap iti uram ti nagduduma a paset ti bagina.

Daytoy ket kalpasan a nauram ti pagtaenganna sadiay Tabuk City, Kalinga idi Hunyo 3.

Iti imbestigasyon ti Bureau of Fire Protection (BFP), nakaawatda ti awag idi Biyarnes, alas onse baente siyete ti rabii, seknan iti insidente ti uram.

Sigun kenni Senior Fire Officer 1 Allen Apalla, nagpaut iti nasurok sangapulo a minutos sakbay a nakontrol ti apoy ken naideklara ti fire out iti alas 12: 41 am.

Nauram ti entero a balay ken nagsagrap ti agtagikua iti daytoy iti uram iti sumagmamano a paset ti bagina.

-- ADVERTISEMENT --

Naiturong met daytoy iti ospital para iti medical treatment.

Sigun kenni Apalla, mapatta-patta a dumanon iti P203,00 ti danyos ti nasao nga uram.

Karaman ditoy ti nauram a wooden house, pedaso ti sumagmamano a furniture ken appliances, walo a sako ti bagas, dua a sako ti milled rice ken ti cash a bayad ti apitna a nateng.

Maibasar met iti imbestigador, posible a nagtaud ti uram manipud iti man-made stove nga adda iti ruar ti balay.