BAGUIO CITY – Nakapungtot ni Kabayan Mayor Faustino Aquisan iti panangipalubos ti DENR iti isasang-at dagiti trekkers ken hikers sadiay Mount Pulag idi kalman.

Daytoy ket gapu ta iti agdama ket temporaryo a nakarikep ti Mount Pulag kadagiti turista kasaruno ti pammilin ti mayor kas paset ti panagannad kontra iti coronavirus disease (COVID) 19.

Iti interbyu ti Bombo Radyo-Baguio iti mayor, impettengna nga iti baet dagiti maipatpatungpal a precautionary measures ket arigna awan ti aksion ti DENR gapu ta saanda a nagtungpal iti pammilin a pannakairikep ti Mount Pulag.

-- Advertisement --

Dinakamatna nga adda dagiti turista a nagturong iti opisinana ken immapela dagitoy kenkuana tapno mapalubusanda a sumang-at iti nalatak a bantay.

Nupay kasta, tinakderan ti mayor ti pannakairikep ti Mount Pulag ngem kinunana a mailukaten ti bantay kadagiti turista inton Pebrero 27.

Innayonna pay a kas maibasar iti pammilin ti DILG ket responsibilidad ti mayor ti mangipatungpal iti aksion tapno malapdan ti COVID 19.

– timek ni Kabayan Mayor Faustino Aquisan

Impeksa metlaeng ti mayor ti panakadismayana iti DENR ken kinunana nga uray saanen nga agbinnadang ti lokal a gobierno ken ti ahensia.

Kabayatanna, iti met panakipatang ti Bombo Radyo Baguio kenni DENR-Cordillera Regional Director Engr. Ralph Pablo, impettengna nga awan ti paabiso a naawatna manipud iti mayor seknan iti pannakasuspindir ti tourism activities sadiay Mt. Pulag iti baet nga immunan a kinuna ti mayor a nangipaay daytoy iti paabiso.

Kinunana nga awan ti umno a komunikasion manipud iti opisina ti mayor ken naammuanna laeng nga inparikep ni Mayor Aquisan ti Mt. Pulag babaen iti impormasion nga inpaay kenkuana ti Bombo Radyo.

Inlawlawagna a ti Mt. Pulag ket maysa a national park isut gapuna a sakop daytoy ti Protected Area Management Board (PAMB) a pagserserbianna kas chairman bayat a miembro ti nagduduma nga opisial ti lokal a gobierno ken ahensia.

Inyunay-unayna metlaeng a saan laeng a maymaysa a lokal a gobierno ti akin sakup iti Mt. Pulag isut gapuna a saan a mabalin a maymaysa a mayor ti agdesision no mairikep daytoy.

– timek ni DENR-Cordillera Regional Director Engr. Ralph Pablo

Innayon pay ni Pablo a saanna a maawatan no apay a tallo laeng nga aldaw a mairikep ti Mt. Pulag ken no apay a naladaw ti pannakaiparikep daytoy kadagiti turista.

Kabayatanna, impetteng met ni Mount Pulag Park Superintendent Emerita Albas a saan a basta-basta lattan a mabalin a maiparikep ti nasao a bantay.

– timek ni Pulag Park Superintendent Emerita Albas

Kinunana a masapul a dumalan daytoy iti management board ken kalpasanna ket maiyuman iti secretary ti DENR.