-- ADVERTISEMENT --

BAGUIO CITY – Saanen a makipatang pay ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong iti Rapid Process Inorganic Technology (RAP-PORT) Innovation Corporation.

Impetteng daytoy ti opisial kagidda ti kidkiddawen ti korporasion a pawayway tapno maisubli kadakuada ti pannakamintinar ken operasyon ti Materials Recovery Facility ti siudad a masarakan sadiay Irisan Barangay.

Impaganetget ti opisial a napaay daytoy iti nagbalin a performance ti nasao a kompanya ken saan daytoy a mamati a kabaelan ti RAPPORT a makasubbot nangruna ta agkurkurang dagitoy iti pondo.

Kinunana nga awan iti dadduma a wagas wenno solusyon no saan ket ti panakawaswas ti kontrata dagitoy.

Innayunna nga adon a daras a nakisarita dagitoy kadakuada ngem saanda nga inkankano isu’t gapu a patien ti Mayor a saanda a kabaelan nga aramiden nga umno ti responsibilidad ken operasyon dagitoy.

-- ADVERTISEMENT --

Dinakamatna pay a napimpintas nu nasapsapa ti panaka-iterminate ti kompanya tapnu saan a maapektaran iti eco park a proyekto ti siudad ken iti proyekto a panangiproseso kadagiti organic waste materials iti fertilizer.

Maipalagip nga inmunan a nababalaw ti RAP-PORT Innovation Corporation gapu iti maatap a panangbaybay-anda iti responsibilidad dagitoy iti operasyon ken maintainance ti ERS ti siudad ken iti saanda a panangsurot iti napirmaan dagitoy a Memorandum of Agreement.