BAGUIO CITY – Temporaryo a maitantan ti immunan a naituding a panakaipatungpal ti School Pantry a programa ti Sangguniang Kabataan (SK) ti Baguio kadagiti nagduduma a pagadalan ditoy siudad.

Sigun kenni SK Federation Baguio president ken Councilor Levy Lloyd Orcales, daytoy ket gaputa marigatanda a mangipatungpal ita iti nasao a programa gapu iti pangta ti Delta variant ti COVID-19.

Kinunana a no ipatungpalda ti School Pantry ket adu nga ubbing ken natataengan a guardians dagiti estudyante ti rumwar iti pagtaenganda.

Inlawlawagna a kayatda a liklikan daytoy tapnu maipasigurado a saan a maiwaras ti corona virus.

Nupay kasta, impasiguradona a matuloy ti programa gaputa addan ti intudingda a baro nga aldaw a pakaipatungpalan ti School Pantry ngem urayenda laeng a sumayaat ti kasasaad ti COVID-19 iti siudad.

Dinakamatna a posible a matuloy ti programa iti maudi a lawas ti Setyembre.

-- Advertisement --

Sagudayen ti School Pantry program ti SK Baguio a maiwarasan ti libre nga school supplies dagiti ubbing kadagiti nagduduma a pagadalan ditoy siudad.