-- ADVERTISEMENT --

BAGUIO CITY – Sinungbatan ti Department of Agriculture (DA) – Cordillera ti naipablaak iti social media seknan iti maatap nga imported ken smuggled a repolyo manipud China a mailaklako ita sadiay Metro Manila, Cagayan de Oro ken uray pay iti Baguio City.

Iti statement ti DA-Cordillera, imberipikarda ti isyu iti Bureau of Plant Industry (BPI) – Import Section sadiay Manila ken ditoy a naamuanda nga awan ti pinalubusanda a panag-angkat ti repolyo sadiay China ken awan pay ti naipaayan ti Sanitary and Phytosanitary Import Clearance (SPSIC) para iti nasao a panggep.

Ti SPSIC ket dokumento nga ipapaay ti BPI sakbay ti panag-angkat tapnu maipasigurado a dagiti maang-angkat wenno magatgatang a produkto iti ruar ti Pilipinas ket maitunos iti standards tapnu maprotektaran ti biag ken salun-at dagiti tattao, animal ken mula iti pagilian ken maipasigurado a dagiti produkto ket natalged para kadagiti konsyumer ken malapdan pay ti panagwaras dagiti peste wenno saksakit kadagiti animal wenno mula.

Naipaima metten ti pakaseknan iti High Value Crops Development Program ken iti Agribusiness and Marketing Assistance Service ti Central Office ti DA para iti kanayonan nga imbestigasyon.

Manarimaan metten ti pananginspeksion ti DA-Cordillera – Agribusiness and Marketing Assistance Division kadagiti repolyo a maatap a naiturong iti merkado publiko ti Baguio.

-- ADVERTISEMENT --

Ibalbalakadda met ti panangipasigurado dagiti vegetable vendors a ti pagtataudan ti suplay dagitoy ket lehitimo.