-- ADVERTISEMENT --

BAGUIO CITY – Napalukayan pay ti modified liqour ban a pammilin ti Baguio City kalpasan a nasukatan iti 12 oras ti sakop daytoy manipod 12AM agingga 12PM ti sumaruno nga aldaw.

Nailanad iti Executive Order No. 150, series of 2021 nga impaulog ti mayor a mabalinen nga aglukat dagiti local food and beverage retail business ngem maibilbilin ti panagtulnogda kadagiti health protocols nangruna ita nga nagun-oden ti siudad ti 71% a bilang dagiti naan-anayen a nabakunaan manipod iti target adult population.

Gapu iti daytoy, maiparit ti panagilako ken panaginom ti alcoholic beverages ken nagduduma nga produkto ti arak iti nadakamat nga oras.

Mapalubosan laeng ti panaginom kadagiti alcoholic beverages kabayatan ti pannangan kadagiti food ken beverage retail establishments ngem nasken a masurot dagiti maximum wenno bilang ti mabalin nga iserbi dagitoy.

Pakairamanan ditoy ti agingga 4 nga serving a maipaay iti tunggal diner wenno costumer para kadagiti beer, wine wenno cokctails bayat nga agingga iti 2 nga bote met ti mabalin a pagbingayan ti dua nga indibidual nu maipapan kadagiti liqour wenno distilled spirits ken dadduma pay.

-- ADVERTISEMENT --

Agtalinaed met a maiparit dagiti alcoholic beverages iti uneg dagiti construction sites, barracks, ken stay-in training centers.