-- ADVERTISEMENT --

BAGUIO CITY – Nailaylayon agingga inton Agosto 31 ti implementasion ti liquor ban ditoy siudad ti Baguio kas maibasar iti Executive Order No. 115 series of 2020 nga impaulog ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong.

Nailanad iti pammilin a maipawil paylaeng ti panaglako, panagwaras ken panaginom ti arak kabayatan ti community quarantine ditoy siudad.

Maipalagip nga agpaso koma ita nga aldaw, August 9 ti liquor ban ditoy lokalidad kalpasan nga imbilin ti mayor ti panakaisubli ti implementasion daytoy idi napalabas a bulan.

Sigun kenni Mayor Magalong, rumbeng a maipawil paylaeng ti distribusyon ken panagkonsumo ti publiko kadagiti produkto ti arak nangruna ta naipasidong paylaeng ti Baguio City iti community quarantine.

Kinunana a babaen iti daytoy ket nalaklaka ti panakaisayangkat ti nagduduma a serye ti contact tracing ken disinfection iti masakupan ti siudad.

-- ADVERTISEMENT --

Inyunay-unay pay ti ama ti Baguio a naobserbaran ti nataltana ken naur-urnos nga aglawlaw ti siudad gaputa naksayan ti panakapasamak dagiti krimen a kadawyan nga ituntunda ti impluwesiya iti arak.