-- ADVERTISEMENT --

BAGUIO CITY – Naawaten ti ama ti Baguio City ti listaan a naglaon iti lima a nagan dagiti opisyal a mapagpilyan nga agserbi a baro a dadaulo ti Baguio City Police Office (BCPO).

Inaklon met ni Mayor Benjamin Magalong nga adda ti dua nga opisyal a pagpilpiliana a kwalipikado iti nasao a posisyon.

Nupay kasta, kinunana a nasken nga adalenna a nalaing ti service application, leadership, level of performance ken perception dagiti opisyal kadagiti agbalin a katrabaho dagitoy.

Dinakamatna a maiwaragawag inton sumaruno a lawas ti napili nga opisyal gaputa iti agdama ket manarimaan ti koordinasyonna iti Human Resources Office ken iti PNP Chief.

(ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong)

Kabayatanna, dinayaw, binigbig ken inladawanna nga exceptional ni outgoing BCPO City Director PCol. Allen Rae Co gapu iti nagduduma a naaramidan daytoy ditoy siudad.

-- ADVERTISEMENT --

Mamati ni Mayor Magalong nga ad-adda a maikari ni Co iti napimpintas a posisyon.

(ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong)