BAGUIO CITY – Sukimaten ti City Disaster Risk Reduction and Management Council (CDRRMC) ti Baguio dagiti evacuation centers ti siudad inton sumaruno a lawas kas paset ti panagsaganada iti isasangbay ti aniaman a kalamidad, nangruna ita a panagtutudo.

Iti interview ti Bombo Radyo Baguio kenni Antonette Anaban, dadaulo ti CDRRMC ti Baguio, kinunana a babaen iti nasao nga inspeksion ket maisagana dagiti evacuation centers ti siudad ken maipasigurado nga agkurkurri ti water, sanitation, hygiene facilities kadagitoy.

-- Advertisement --

Dinakamatna a tallo ti evacuation centers ti siudad a masarakan sadiay Loakan, Aurora Hill ken iti compound ti City Engineering Office sadiay Lower Rock Quarry.

(ni Antonette Anaban, dadaulo ti Baguio City DRRM Council)

Innayonna a sukimatenda metlaeng dagiti napili a pagadalan ditoy siudad a mabalin nga agserbi kas evacuation centers iti kanito a tumaod ti pagkasapulan iti panawen ti kalamidad.

Sigun pay kenkuana, nakasaganan dagiti suplay ti agas ken taraon a maiwaras kadagiti agkasapulan a pamilya malaksid nga adda met ti nakasagana a pondo a maaramat a paggatang no agkurang dagiti nasao a suplay.