BAGUIO CITY – Manamnama a malpasen iti kabiitan a panawen ti integrated command and control center (ICCP) ti Baguio tapno maragpat ti plano a panagbalin ti siudad a maysa nga “Smart City”.

Immunan a kinuna ni Mayor Benjamin Magalong a ti nasao a center ti agserbi a monitoring center ken coordination office a paka-aramatan ti nagduduma nga electronic methods tapnu maimaton dagiti assets ken resources ti siudad ken maipaay ti nasaysayaat ken ad-addda nga epektibo a serbisyo iti publiko.

-- Advertisement --

Dinakamatna a tallo pay a bulan ti masapul tapnu malpas ti nasao a command center, ken iti nasao a panawen ket maisimpa laengen dagiti softwares ken hardwares kadagiti nakamuntar nga equipment sadiay.

Impannakkelna a babaen iti command center ket nainget a mabantayan ken marespondean dagiti insidente kadagiti komunidad nangruna iti panawen ti kalamidad, mapasayaat ti linak, kappia ken seguridad dagiti umili ken mainaton ti trapiko.

Maaramat ti artificial intelligence iti panagurnong kadagiti datus ken impormasyon babaen kadagiti maimuntar a teknolohiya ken sistema iti command center a masarakan iti pasdek ti City Disaster Risk Reduction and Management Office.

ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong

Mainaig iti daytoy, kinuna ni Mayor Magalong a mannama ti kanayonan a command center para met iti Smart Mobility Transportation a naponduan iti dumanon iti P160-M.

ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong