-- ADVERTISEMENT --

BAGUIO CITY – Nailaylayon ti implementasyon ti Executive Order No. 171, series of 2020 ditoy siudad ti Baguio agingga inton December 17 ti agdama a tawen.

Maibasar iti kabaruan a pammilin ni Mayor Benjamin Magalong, mailaylayon ti panakaipawil ti panakaipatungpal ti social gathering ken ti panakailako ken panaginom ti arak ditoy siudad.

Kiniddawna metlaeng ti panangipangruna dagiti umili iti salun-at babaen iti panagtungpal iti nasao a pammilin.

Maipalagip a naipaulog ti nasao a pammilin idi Nobiembre 20 ken agpaso koma daytoy idi kalman.