BAGUIO CITY – Manarimaanen ti panangrepaso ti lokal a gobyerno ti Baguio iti nabukel nga immunization action plan ti siudad kontra iti COVID-19 kalpasan a naawatda ti kopya ti implementation plan ti national government iti vaccination program.

Inlawlawag ni Mayor Benjamin Magalong nga uray addan ti binukel ti lokal a gobyerno nga immunization action plan para iti Baguio ket nasken a baliwanda daytoy no pagkasapulan tapnu maitunos iti plano ti nasyonal a gobyerno.

Nupay kasta, imbinglayna a dandanin malpas ti mapping survey kadagiti natataengan ditoy siudad nga addaan ti saksakit a narisgo iti COVID-19 gaputa karaman dagitoy kadagiti maipangruna iti vaccination program.

-- Advertisement --
(ni Baguio City ni Mayor Benjamin Magalong)

Dinakamatna a babaen iti nasao a mapping survey ket mabukel ti listaan kadagiti nasao nga indibidual para iti nalaklaka a panaka-contact dagitoy.

Inyulit manen ni Mayor Magalong nga agtaltalinaed a dagiti maipangruna iti bakuna kontra iti COVID-19 iti lokalidad dagiti health workers kadagiti ospital, sumaruno dagiti dadduma a health workers kas kadagiti frontliners sakbay dagiti natataengan nga addaan ti sakit ken agsubli kadagiti pulis, social workers ken dagiti nakukurapay a natataengan nga awanan met ti sagsagabaen a sakit.