HABAGAT UPDATE | BAGUIO CITY – Posible a mapasaran ti ado pay a panagreggaay ti daga iti rehion Cordillera gapu iti agtultuloy a panagbayakabak ti tudo nga ituntunda ti nepnep.

Sigun kenni Cordillera Regional Disaster Risk Reduction and Management Council (CDRRMC) chairman ken Office of Civil Defense Cordillera Regiona Director Albert Mogol, limmukneng itan dagiti daga rason a dakkel ti posibilidadna a mapasaran ti panagregaay.

-- Advertisement --

Kinunana nga ado ti panagregaay a nailista iti siudad ti Baguio, probinsiya ti Benguet, Abra ken Mountain Province kabayatan ti idadalapos ti bagyo a Fabian ken ti mapaspasaran nga habagat.

Maibasar iti datos, kaaduan a nailista dagitoy kabayatan ti bagyo ken ti habagat ti panagreggaay ti daga iti nagduduma a lugar iti rehiyon.

Iti metlaeng datos, nakapasar ti Baguio City ken probinsiya ti Benguet ti 1,108 millimeters a panagbayakabak ti tudo wenno rainfall.

Malaksid kadagiti pangreggaay ti daga, agtultuloy metlaeng ti monitoring dagitoy kadagiti posible nga itunda ti agtultuloy a panagbayakabak ti tudo kas iti panaglayos, pannakatumba dagiti kaykayo ken dadduma pay.

Kabayatana, dumanonen iti 8,311 nga pamilya iti rehiyon Cordillera ti naapektaran a buklen ti 33,019 nga indibidual.

Naapektaran ti 29 a munisipyo iti rehiyon ti naapektaran a pakairamanan ti Baguio City ken uppat nga probinsia ken 197 nga babbarangay.

Agtultuloy met nga agtaltalinaed kadagiti evacuation centers ti 21 a pamilya nga buklen ti 78 nga indibidual bayat nga 320 ti nagkamang kadagiti kakabagyanda a buklen ti 1,372 nga indibidual.

Adda met ti 98 a barangay ken 7, 941 nga pamilya wenno katukad ti 31,538 nga indibidual ti naapektaran iti nepnep iti probinsia ti Abra nu sadinno 11 nga pamilya ti agtaltalinaed kadagiti evacuation centers ken 315 a pamilya ti nagkamang kadagiti kakabagyanda.

Malaksid iti dayta, manarimaan met ti search and rescue operation iti maysa a lalaki nga agingga ita ket mapukpukaw sadiay Abra kalpasan a maatap a naiyanod.

Dua met nga barangay iti probinsia ti Kalinga a pakairaman ti 8 nga pamilya a buklen ti 51 nga indibidual ti naapektaran bayat nga 4 a baranagy a buklen ti 5 nga pamilya wenno 18 nga inbidual ti naapektaran met sadiay Mt Province.

Dumanon met iti dua nga balay ti nailista kas totally damaged wenno nakaru a nadadael bayat nga 73 ti partially damaged iti intero a rehiyon.

Iti kaudian nga datus, nasurok P247,000 ti gatad ti tulong a naipaay kadagiti pamilya ken lugar nga apektado ti agtultuloy a panagtutudo.