-- ADVERTISEMENT --

BAGUIO CITY – Agtultuloy ti panagngato ti gatad ti dadael nga imbati ti bagyo a Maring a dimmalapos iti amianan a Luzon, pakairamanan ti Rehion Cordillera.

Iti kaudian a report ti Office of Civil Defense-Cordillera, nasuroken iti P104-M ti inisyal a danyos dagiti nadadael a kalkalsada iti rehion gapu iti panagreggaay ti daga ken batbato, road collapse ken dadduma pay.

Iti agdama, dua laengen a road sections iti rehion ti nakarikep iti trapiko, partikular iti Biweng Bridge iti Abra-Cervantes Road ken iti paset ti Lubuagan-Batong Buhay-Abra Boundary Road.

Naamuan a 189 a sections ti national roads iti rehion ti naapektaran iti napalabas a bagyo, pakairamanan ti 78 sections a punched-thru open bayat a manarimaan ti total clearing operations iti 31 sections nga ita ket one-way passable.

Dumanon met iti agarup P245.25-M ti inisyal a danyos iti sektor ti agrikultra ken panagkalap a bukbuklen ti nasurok P5.4-M iti livestocks, nasurok P99-M iti produksion ti bagas, agarup P33.5-M iti high value commercial crops, agarup P96.43-M iti produksion ti mais ken P10.85-M iti panagtaraken ti ikan.

-- ADVERTISEMENT --

Nasurok metten iti 32,600 a pamilya a bukbuklen ti nasurok 116,700 nga indibidual iti rehion ti naapektaran iti napalabas a bagyo ken naipaayan dagitoy ti agarup P2.4-M a gatad ti tulong manipud iti DSWD-Cordillera ken nasurok P1.5 manipud iti maseknan nga LGUS.

Manamnama met ti panakaipaay ti tulong kadagiti pamilya nga agtagikua kadagiti 888 a babbalay a nakapasar ti partial damage ken kadagiti 57 a babbalay a naan-anay a nadadael.

Agtultuloy pay ti spilling operation ti Ambuklao Dam ken Binga Dam sadiay Benguet, no sadino, idi agsapa ket dua a gate ti Ambuklao Dam ti nakalukat iti kangato a maysa a metro bayat a tallo a gate ti Binga Dam ti nakalukat iti kangato a maysa ken kagudua a metro.