-- ADVERTISEMENT --

BAGUIO CITY – Inkalintegan ni Baguio Councilor Elaine Sembrano ti maisaksakad nga ordinansa para iti panakaituding ti minimal fee a nasken a bayadan iti lokal a gobyerno dagiti fitness instructors nga agkolkolektar ti donasyon wenno kwarta no mangisaysayangkat dagitoy ti ehersisyo kas iti zumba kadagiti parapubliko a parke ti Baguio.


Iti interview ti Bombo Radyo Baguio, kinunana a panggep ti ordinansa a maipapuso kadagiti nasao a fitness instructors ti panagbalinda a responsable ken accountable iti panagaramatda iti parke a minmintinaren met ti lokal a gobyerno ti Baguio.


Impettengna a ti P100 a makidkiddaw a bayadan dagiti fitness instructors ket agserbi a tulong dagitoy iti siudad ken bassit laeng ti nasao a gatad nangruna ta adu dagiti makipaspaset kadagiti maisaysayangkat a zumba wenno ehersisyo kadagiti parke ti siudad ken awan ti baybayadan dagitoy iti lokal a gobyerno.


Inyunay-unayna met laeng a saan a multa ti nasao a gatad a maaramat metlaeng iti panakapapintas ken panakamintinir dagiti parke.
Sigun kenkuana, dakkel ti magasgastos ti lokal a gobyerno iti panakamintinir ti napintas a buya ken kinadalus dagiti parke ti siudad.


Nagyaman met ti konsehal kadagiti amin a nangipeksa iti suporta iti nasao a gakat nga ordinansa bayat nga inkarina kadagiti mangkukwestionar iti daytoy a maipangag met ti pakaseknan dagitoy.

-- ADVERTISEMENT --


Immapela pay daytoy kadagiti makipaspaset kadagiti zumba kadagiti parke tapnu agited met dagitoy iti donasyon wenno pagrebbengan kadagiti fitness instructors.