BAGUIO CITY – Nailista ti napuskol a frost wenno andap iti sumagmamano a munisipyo iti probinsya ti Benguet gapu pay laeng iti agtultuloy a panagbaba ti temperatura.

Segun kenni Malou Zarate, sekretarya ti mayor’s office ti Atok, dumanon iti 2cm wenno agarup maysa a pulgada ti kapuskol ti frost a nailista sadiay, partikular sadiay Barangay Paoay.

-- Advertisement --

Nupay kasta, kinunana a ti napuskol nga andap ket nailista iti igid ti karayan ken iti karuruotan.

Linawlawaganna pay a saan a dakkel ti epekto ti andap iti mula dagiti mannalon gaputa ammodan dagiti istratehiya tapnu saan a maapektaran iti frost ti mula dagitoy.

Kinunana met a nangisayangkat iti damage assessment ti municipal agriculturist ti munisipyo.

Dinakamat ni Zarate a namnamaenda nga inton sumaruno a tawen ket makagatangen ti munisipyo iti temperature gauge a pangrukodda iti temperatura sadiay.

Kabayatanna, kinuna ni Kapitan Homer Tilyaken ti Madaymen, Kibungan, Benguet a dumanon iti 5 degrees celsius agingga iti 6 degrees celsius ti temperaturada sadiay kas maibasar iti ar-aramatenda a monitoring device.

Immunan a nailista ti maikatlo a kababaan a temperatura iti pakasaritaan ti siudad ti Baguio kalpasan ti nasurok lima a dekada.

Itay alas sais ti agsapa ket nailista ti 7.3 degrees celsius a kababaan a temperatura ditoy City of Pines manipud iti 7.4 degrees celsius a nailista iti alas singko ti parbangon.

Maibasar iti datus ti Pag-asa Baguio, daytoyen ti maikatlo a nailista a kababaan a temperatura ditoy siudad manipud 1961 ken 1963.

Maipalagip nga idi Enero 19, 2961 ket nailista ti kababaan a temperatura ditoy siudad ti Baguio a dumanon iti 6.3 degrees celsius.

Nailista met ti 6.7 degrees celsius a temperatura idi Pebrero 1, 1963 ken 7.4 degrees celsius idi Marso 1, 1963.