BAGUIO CITY – Imbinglay dagiti kakailyan manipud Cordillera ti mapaspasaranda nga epekto ti kaunaan a winter storm sadiay Texas, USA.

Iti interview ti Bombo Radyo Baguio kenni Bombo International Correspondent Arce Cayat manipud Arlington, Texas, imbinglayna a maikatlon daytoy nga aldaw nga awan ti suplay ti danum iti balayda kalpasan a karaman ti tubo ti danum ti balayda kadagiti bimtak sadiay gapu iti lammin.

Kinunana a gapu iti daytoy ket napanda nakisakdo iti kaarubada.

-- Advertisement --

Dinakamatna a nagsubli metten ti suplay ti kuryente sadiay bayat nga awan metten ti magatang a danum ken dadduma a kangrunaan a pagkasapulan kadagiti groserya sadiay ken adda pay dagiti nagrikep ken out-of-stock.

Innayonna nga adu ti napupuk sadiay Texas kalpasan a nakanselar dagiti biahe ti eroplano sadiay ken narigat ken napeggad a dalyasaten dagiti kalsada nangruna ta napuskol ti niebe ken nagyelon dagitoy a rason tapnu agbalin a nakadlis ken saan metten a makita dagiti road marks.

– ni Bombo International Correspondent Arce Cayat manipud Arlington, Texas

Sigun pay kenni Cayat, saan a napadaanan ken napagsaganaan ti gobyerno ti Texas ti agdama a winter snow sadiay isut gapuna nga awan dagiti naisagana a kagawaan a pangwaknit kadagiti niebe kadagiti kalsada ken ti napasamak a panakapukaw ti suplay ti kuryente.

https://www.facebook.com/bomboradyobaguio/videos/175359897426993

Nupay kasta, namnamaenda a malpas ita nga aldaw wenno inton bigat ti nasao a winter storm kas maibasar iti kaudian a weather forecast sadiay.

– ni Bombo International Correspondent Arce Cayat manipud Arlington, Texas

Kabayatanna, imbinglay met ni Bombo International Correspondent Ana Marie Llamido manipud Richmond, Texas a rotational brownout ti mapaspasaranda sadiay.

Dinakamatna nga idi Lunes ti napigsa a panagtudo ti niebe sadiay.

Iti baet daytoy, impannakkelna a napagsaganaanda ti winter storm gaputa idi pay napalabas a lawas a gimmatangda kadagiti kangrunaan a pagkasapulan kas iti danum.

– ni Bombo International Correspondent Ana Marie Llamido manipud Richmond, Texas

Innayonna pay a saan a nagbalin a parikut ti kaawan ti kuryenteda gaputa adda ti fireplace ti balayda a nangpapudot kadagitoy.