BAGUIO CITY – Pagsagsaganaen ti Philippine Military Academy (PMA) dagiti agtutubo a kayatda ti agbalin a kadete tapnu isaganan dagitoy dagiti kasapulan a dokumento para iti panagaplikarda iti PMA Entrance Examination.

Kinuna ti akademya nga iti baet ti laban iti agdama a pandemya ket ituloyda latta ti misyonda a mang-sukog kadagiti agtutubo a Pilipino nga agbalin a nalaing, mapagtalkan ken nasaririt a lider ti pagilian.

Mangnamnama ti PMA a dagiti kadete ti agserbi a simbolo ti kinatured, namnama ken inspirasyon ita a panawen nga ikarkarigatan dagiti Pilipino nga agadaptar iti napnuan karit a sitwasyon.

Kwalipikado nga agaplikar kas kadete dagiti agtutubo a Pilipino, nasalun-at, addaan ti good moral character, saan pulos a nakias-asawa ken awanan ti anak, nagturpos iti Senior High School wenno Grade 12, awanan ti kaso nga administratibo wenno kriminal, addaan katayag a 5 feet ken nasken nga agtawen iti 17 ken saan a sumurok iti 22 inton April 1, 2022.

Apaman a makwalipikar kas kadete ket makaawat ti agtutubo iti nagduduma a benipisyo ken pribelihio kas iti gundaway a makaserbi iti pagilian ken kadagiti Pilipino, libre nga edukasyon iti kolehio, binulan a sweldo ken allowance, karera kas opisyal ti AFP ken dadduma pay.

-- Advertisement --

Iruar to ti PMA ti listaan dagiti testing centers ken schedule ti entrance exam ken mangrugi ti opisyal a panagawatda iti aplikasyon inton May 1, 2021.