BAGUIO CITY – Dumanon iti P1.2-M ti gatad ti nagduduma a bukel ti nateng nga impaay ti Department of Agriculture – Cordillera para kadagiti cut flower growers iti municipyo ti La Trinidad, Benguet.

Sigun kenni Dr. Cameron Odsey, Regional Director ti DA-Cordillera, imula dagiti cut flower growers dagiti nasao a bukel tapnu makasubbotda iti panakalugida kagiddan ti krisis nga ituntunda ti Enhance Community Quarantine gapu iti panagraira ti COVID-19.

-- Advertisement --

Kinunana nga agserbi daytoy kas alternatibo a pagbiagan dagiti mannalon gaputa saan pay dagitoy a makamula ti sabong agginga a saan nga agsubli iti normal ti sitwasyon.

Iti agdama ket saan a magatang dagiti sabong sadiay Metro Manila ken kadagiti lokal a merkado agsipudta awan ti okasyon a pangusaran kadagitoy gapu iti panakasuspendir dagiti okasyon a kas panagridam kontra iti covid19.

Impetteng ti regional director a dumanon iti agarup 1,500 ti bilang dagiti cut flower growers a naapektaran sadiay La Trinidad maibasar iti Municipal Agriculturist Office ti nasao a munisipyo.

Sigun pay kenkuana, ti panagiwarasda iti bukel ket paset iti Seed Credit Assistance ti Department of Agriculture kadagiti naapektaran a cut flower growers gapu paylaeng ti krisis a mapaspasaran dagiti manalon.