BAGUIO CITY – Agdependar ti suplay ti COVID vaccines ti panakaipatungpal ti drive-thru vaccination sadiay Baguio Athletic Bowl a nairanta para kadagiti amin a drivers ti transport sektor a narugian idi napalabas a September 13.

Sigun kenni Cecile Agpawa dadaulo ti Health Risk Communication Team ti City Health Services Office, babaen iti daytoy ket maakomodar dagiti drivers nga awanan ti pagparadaan no agturongda kadagiti vaccination centers ken dagiti makumikom a drivers dagiti trak.

-- Advertisement --

Kinunana nga idi Lunes ti agdama a lawas ket naka-akomodarda ti 633 nga indibidual nga adda iti nagduduma a kategorya.

Innayonna a posible nga agleppas ti drive-thru vaccination ita a bulan ti Setyembre ngem posible metlaeng a mailaylayon, depende iti suplay ti bakuna a maawat ti siudad.

Aw-awisenna met ti transport sector iti panagbakunada sadiay Athletic Bowl.

Naamuan a sumangpet ditoy siudad dagiti bakuna nga Astrazeneca ken Sinovac a maipaay ita met laeng a lawas.