BAGUIO CITY – Nangipaulog iti dress code ordinance ti Atok, Benguet a nasken a suroten dagiti sumangbay a turista apaman a mailukkat ti turismo sadiay.

Simbolo daytoy ti panangrespeto kadagiti local culture ken panangpreventar iti ” ‘whistle and catcalls’ manipud kadagiti indibidual a mabalin a mangipasimudaag iti panag-insulto ken panagtagibassit.

-- Advertisement --

Sigun kenni Mayor Raymundo Sarac, mairaman ti dress code iti tourism ordinance malaksid iti entrance fee, environmental fee ken daduma pay.

Inlawlawagna a nasken nga agsuot jacket/t-shirt ken daduma pay a kawes a maibagay iti nalam-ek a temperatura ti nasao a municipyo.

Inyunay-unayna a maiparit ti panag-usar iti babbasit a bado kas ti short pants ken sando tapno maprotektaranda kabayatan ti panagturongda kadagiti mountainous area ti Atok, Benguet.