-- ADVERTISEMENT --

BAGUIO CITY – Naduktalan a dagiti dialysis patient a nagpositibo iti COVID-19 ket karaman iti mangpumpunno kadagiti health facilities ti Baguio City.

Inwaragawag daytoy ti City Health Services Office (CHSO) kalpasan nga innaklon dagiti ospital iti siudad a napunnon dagiti pasilidad dagitoy rason ti saanda a panang-akomodar iti daduma a COVID patient.

Sigun kenni City Health Officer Dr. Rowena Galpo, panggepda a maadaan iti centralized dialysis center tapno saanen a maiturong dagiti dialysis patient iti ospital.

Inaklonna a narigat ti nasao a plano ngem ikagumaanda a tuloyen daytoy nangruna ta agkasapulan ti pasilidad iti kagawaan kas ti dialysis machine.

Inayonna pay nga agkasapulan dagiti pasilidad iti trained nurses ken medical health workers a mangtaming kadagiti pasyente.

-- ADVERTISEMENT --

Kabyatanna, dumanon laeng iti agarup 800 a persons with commorbidities ti balligi a nabakunaan iti Baguio City.

Inlawlawag ni Dra Galpo a kurang ti nasao a bilang nu idilig iti 2, 500 a puntiryada a mabakunaan.

Inaklonna a kurang dagiti bakuna a maipaay iti 2,500 a persons with commorbidities gaputa dumanon laeng iti 950 doses ti saan paylaeng a naaramat.

Gapu iti daytoy, first come first serve basis ti agbalin a basaranda nu sino dagiti umuna a makaawat iti bakuna.

Nupay kasta, impanamnamana a dagiti saan a maakomodar ita a lawas ket maipangrunada a mabakunaan iti kanito a sumangpet dagiti kanayonan a bakuna kontra iti COVID-19.

ni City Health Officer Dr. Rowena Galpo