-- ADVERTISEMENT --

BAGUIO CITY – Kinumpirmar ti Department of Health – Cordillera a simreken ti kaso ti delta variant ti COVID-19 ditoy Baguio City.

Nupay kasta, naamoan a nakarekober itan iti sakit nasao nga indibidual bayat nga agtultuloy ti backtracking ken contact tracing nga isaysayangkat ti Local Epidemiology Surveillance Unit kadagiti posible a nakapulapol ti nasao a kaso.

Kabayatanna, maysa met a Returning Overseas Filipino (ROF) a nagtaud ditoy Bagiuo City ti naduktalan pay a positibo iti delta variant.

Nupay kasta, nailistan ti nasao a kaso iti Returning Overseas Filipino (ROF) database ti Epidemiology Bureau (EB) isunga saan daytoy itan a maikonsidera kas local case ti Baguio City.

Gapu iti daytoy, ipalpalagip manen ti DOH-Cordillera iti publiko ti panagtulnogda kadagiti minimum public health standards, pagalagadan ken protocols nga itudtuding ti lokal a gobierno nangruna ti panangliklik kadagiti saan a napapateg nga panagbiahe.

-- ADVERTISEMENT --

Makidkiddaw pay ti kooperasion ken partisipasyon ti amin nga umili kadagiti maipatpatungpal nga pagalagadan a mangtulong tapnu malapadan ti ad-adda pay a panagwaras ti virus iti lokalidad.