BAGUIO CITY – Nagserbi ti Cordilleran para athlete a ni Jerrold Pete Mangliwan manipud Tabuk City, Kalinga kas flag bearer ti Pilipinas iti opening ceremony ti Tokyo 2020 Paralympics a mangrugi ita nga aldaw, August 24 ken agleppas inton September 5. 2021.

Idauluan ti 41-anyos a paralympian ti innem a Pilipino a makipaset iti Tokyo Paralympics.

-- Advertisement --

Naamuan a rinugian ni Mangliwan ti karera daytoy iti wheelchair racing idi 2009.

Nailadawan nga ‘unexpected journey’ ni Mangliwan ti wheelchair racing gaputa pimmaset laeng daytoy iti nasao nga ay-ayam tapnu marukod ti pigsa ken abilidadna kalpasan a nagsagaba ti paraplegia manipud iti polio.

Nakastrek ni Mangliwan iti 2020 Paralympics kalpasan a naartapanna ti Paralympics standard time a 1 minute and 3.27 seconds iti 400-meter T52 wheelchair race iti naangay a 2021 World Para Athletics Grand Prix sadiay Nottwill, Switzerland.

Daytoyen ti maikadua a Paralympics ni Mangliwan kalpasan ti 7th overall finish daytoy iti 400-meter T52 wheelchair race iti 2016 Rio Summer Paralympic Games sadiay Brazil.