-- ADVERTISEMENT --

BAGUIO CITY – Manarimaan paylaeng ti contact tracing kadagiti indibidual a nakapulapol ti kabarbaro a pasiente ti Delta variant ti COVID-19 ti La Trinidad, Benguet a naduktalan ken nailista idi Dominggo.

Kinuna ni Mayor Romeo Salda nga agtawen iti 69 ti nasao a baro a kaso, dialysis patient ken residente ti Ambiong, La Trinidad, Benguet.

Dinakamatna a naimbaganen ti pasyente manipud iti nasao a sakit.

Kabayatana, naipatungpalen ti granular lockdown iti nasao a lugar para iti naparpartak a panakaipatungpal ti contact tracing ken tapnu malapdan ti posible pay a panagwaras ti virus.

Gapu iti daytoy, ipalpalagip manen ti mayor ti panagtungpal dagiti umili kadagiti minimum health standards ken ti panagliklikda iti panagruwar iti pagtaenganda no awan iti napateg a gagarada tapnu maipanamnama ti kinatalged ti salun-at dagitoy ken ti pamilyada.

-- ADVERTISEMENT --

Iti agdama ket pakabuklanen a tallo ti kaso ti Delta variant sadiay La Trinidad ngem amin dagitoy ket naimbaganen manipud iti nasao a sakit.

Kabayatanna, nasuroken iti 22,400 a karaman iti A1 agingga A4 priority groups ti nabakunaan kontra iti COVID-19 sadiay La Trinidad.

Maibasar iti datus ti Municipal Health Office, 11,465 nga umili sadiay ti fully vaccinated bayat a 10,981 ti nakaawat iti first dose.

Manamnama met a manayonan ti nasao a bilang kalpasan a narugian idi kalman ti panagpabakuna sadiay.

Puntirya ti tallo nga aldaw a panagbakuna a mabakunaan ti 4,000 nga indibidual para iti first dose ti Sinovac vaccine.

Immunan nga inwaragawag ti lokal a gobierno ti La Trinidad a puntiryada a mabakunaan kontra iti COVID-19 ti 94,115 nga umili sadiay tapnu maragpat ti herd immunity kas maitunos iti singasing ti Department of Health.