Nagduduma a lugar iti Cordillera, naipasidong iti warning level gapu iti Bagyo a Ulysses

BAGUIO CITY - Naipasidong iti Rainfall Red Warning Level ti Apayao gapu iti nakaro a panaglayos ken panagreggaay kadagiti lugar a narisgo...

Emergency operation center ti Baguio City, naka-blue alert para iti Bagyo a Ramon

BAGUIO CITY - Naka-blue alert dagiti amin a maseknan nga ahensia ditoy siudad ti Baguio kas panagsagana...

[HABAGAT UPDATE] Barangay Secretary, nairaman iti nargaay a paset ti bantay sadiay Mankayan, Benguet

BAGUIO CITY – Agtultuloy ti panakasapol ti mapukpukaw a barangay secretary ti Barangay Bedbed, iti munisipyo ti Mankayan, probinsia ti Benguet a...

Bilang dagiti turista nga agturturong iti nalatak a Mt. Pulag sadiay Kabayan, agtaltalinaed a...

BAGUIO CITY -- Umad-ado ti bilang dagiti gangannaet ken dagiti lokal a turista nga agtartarigagay a kumalay-at iti Mt. Pulag sadiay Kabayan, Benguet. Sigun kenni...

8 degrees Celsius a temperatura, nailista iti paset ti Mt. Pulag

@ctto BAGUIO CITY - Nailista ti 8 degrees Celsius nga environmental temperature iti paset ti Mt. Pulag idi kalman. Nupay kasta, kinuna ni Mt. Pulag Protected...

9.0 degrees Celsius a temperatura, nailista sadiay Mt. Pulag

BAGUIO CITY - Manamnama pay ti ad-adda a panagbaba ti temperatura iti Mt. Pulag National Park sadiay Kabayan, Benguet. Kasaruno daytoy ti panakailista ti 9.0...

Frost wenno andap, nailista manen iti sumagmamano a paset ti Benguet

BAGUIO CITY - Nailista ti napuskol a frost wenno andap iti sumagmamano a munisipyo iti probinsya ti Benguet gapu pay laeng iti agtultuloy a...

Temperatura ti siudad ti Baguio , ad-adda pay a bimmaba iti 9.2 degrees

Ad-adda pay a limamiis ti temperatura ditoy siudad ti Baguio. Nailista ditoy siudad ti Baguio ken sumagmamano a lugar iti probinsia ti Benguet ti...

Kababaan a temperatura iti siudad ti Baguio, nailista iti 9.6 degrees celsius

BAGUIO CITY - Nailista ti kababaan a temperatura iti siudad ti Baguio ita a tawen kalpasan a dimmanon iti 9.6 degrees celsius ti temperatura...

Kababaan a temperatura, nailista ditoy siudad ti Baguio itay agsapa

BAGUIO CITY - Pinalagipan manen ti Office of Civil Defense-Cordillera dagiti umili iti siudad ti Baguio ken probinsya ti Benguet, agramanen dagiti turista a...

Latest News