Napintas nga estado ti turismo ti Baguio City, dinayaw ni DOT Sec. Puyat

BAGUIO CITY - Dinayaw ti dadaulo ti Department of Tourism (DOT) ti napintas a panangimaton ti lokal a...

Night Market ti Baguio City, posible a mailukat inton December 1

BAGUIO CITY - Puntirya ti lokal a gobierno ti Baguio City nga ilukat manen ti night market sadiay Harrison Road inton December...

City Tourism Office: ‘Tourist arrivals ti Baguio City kabayatan ti pandemya, kangatuan iti entero...

BAGUIO CITY - Nailista ti Baguio City ti kangatuan a bilang ti tourist arrivals iti entero a pagilian gapu iti agtultuloy a...

Sumagmamano a hotels ditoy Baguio City, napatganen nga aglukat iti 50% capacity

photo | DOT-Cordillera BAGUIO CITY - Sumagmamanon nga accommodation establishments ditoy Baguio City ti impaayan ti Department of Tourism...

Panagrugi ti biahe dagiti UV Express vans ditoy Baguio City, manamnama ita a lawas

BAGUIO CITY - Manamnama a marugian ti panagbiahe dagiti UV Express vans paruar ken pauneg ditoy siudad ti...

Tourist spots iti Baguio, mailukat kadagiti residente ti siudad mangrugi inton bigat, Sept. 1...

BAGUIO CITY - Mailukaten dagiti tourist spot ti Baguio kadagiti residente ti siudad mangrugi inton bigat, September 1. Pakairamanan...

Miniature Christmas Village, nailukat iti maysa a mall ditoy siudad ti Baguio

BAGUIO CITY - Nailukat iti publiko ti maysa a miniature Christmas village a nakaitampokan dagiti nagduduma a parang seknan iti Paskua iti...

Panagbenga Festival 2021 ti Baguio City, nakanselar

BAGUIO CITY - Kinanselar ti lokal a gobierno ti Baguio City ti panakaisayangakt ti Baguio Flower Festival...

Tourism sites sadiay Atok, Benguet, mailukat manen kadagiti turista

BAGUIO CITY - Nawaswasen ti pammilin para iti temporaryo a panakasuspindir dagiti tourism activities sadiay munisipyo ti...

Mirador Hill Peace Memorial a nakaitampokan ti Memorial Bell of Peace, nailukat iti publiko

BAGUIO CITY - Nailukat iti publiko ti Mirador Hill Peace Memorial a nakaitampokan ti Memorial Bell of Peace.

Latest News