Pukaw ti Baguio LGU iti sektor ti turismo idi napalabas a tawen, dimmanon iti...

BAGUIO CITY - Dumanon iti P3.5-B a potential revenue ti Baguio ti napukaw ti siudad idi napalabas a...

Naan-anay a panakailukat ti Baguio City kadagiti turista a fully vaccinated, ad-adalen ti LGU

BAGUIO CITY - Ad-adalen ita ti lokal a gobyerno ti Baguio ti naan-anay a panakailukat ti turismo ti...

Napintas nga estado ti turismo ti Baguio City, dinayaw ni DOT Sec. Puyat

BAGUIO CITY - Dinayaw ti dadaulo ti Department of Tourism (DOT) ti napintas a panangimaton ti lokal a...

Panagkaykaysa dagiti vendors sadiay Burnham Park, kidkiddawen ti maysa a...

BAGUIO CITY - Ibalbalakad ti maysa a konsehal ti Baguio City ti panakaorganisa wenno panagtitimpuyog dagiti amin...

Kaunaan a Saleng Festival ti Baguio City, naiyusuaten; nagduduma nga aktibidad, naituding a maisayangkat

BAGUIO CITY - Naiyusuat ita nga aldaw ti nagduduma nga aktibidad para iti kaunaan a Saleng Festival ditoy...

Panagridam kontra iti agraraira a diaya a tour packages paturong sadiay Kalinga, maibalballaag iti...

BAGUIO CITY - Balballaagan ti Kalinga Provincial Tourism Office ti publiko manipud iti agraraira a diaya a tour...

Panagsalwad kadagiti watershed ti Baguio City , naiyunay-unay

BAGUIO CITY - Inyunay-unay manen ti ama ti Baguio ti kinapateg ti panagsalwad kadagiti watershed a pagtataudan...

Integrated Command and Control Center ti Baguio para iti Smart City Project, manamnama a...

BAGUIO CITY - Manamnama a malpasen iti kabiitan a panawen ti integrated command and control center (ICCP)...

Safe Travels Stamp, naawat ti LGU ken maysa a hotel ditoy siudad ti Baguio...

BAGUIO CITY - Naawat ti Baguio City ti Safe Travels Stamp para iti Destination Category bayat a...

Agri-Tourism Trade Fair a pase ti panagrambak ti Urban Farmers and Fisherfolks Month...

BAGUIO CITY - Nailukaten ti Agri-Tourism Trade Fair ti Baguio City a masarakan iti Igorot Park nga...

Latest News