-- ADVERTISEMENT --

Pannakaipila ti NBI iti kaso kadagiti opisiyal ti PROCOR ken Abra PNP, saan a...

BAGUIO CITY - Inaklon ni Abra Provincial Election Supervisor Atty. Ricardo Limpin ti posibilidad a makaapekto iti COMELEC ken PNP Cordillera ti panakaipaila ti...

Pilar, Abra naipasidong iti Comelec Control; Panakaikkat iti pwesto dagiti personnel ti Pilar MPS,...

BAGUIO CITY - Nairaman ti munisipyo ti Pilar sadiay Abra kadagiti impasidong ti Commission on Elections iti Comelec Control para iti eleksion. Nagtaud ti desisyon...

Dua a sigud a barangay officials ditoy Baguio City, nasentensyaan ti innem agingga walo...

Nasentensyaan ti innem agingga walo a tawen a pannakaikulong ti dua a sigud a barangay officials ditoy Baguio City gapu iti panaglabsing dagitoy iti Republic Act 3019 wenno ti...

Pangbalin a ‘generally peaceful’ ti Abra kabayatan ti Election Period, namingsan manen a naipaganetget

BAGUIO CITY - Namingsan manen nga impaganetget ti Abra Provincial Police Office a manageable ken 'Generally Peaceful' ti probinsya kagiddan iti umadani nga aldaw...

Pannakaipatungpal ti Barangay ken SK elections, mapagsagsaganaan

BAGUIO CITY - Mapagsagsaganaan ita ti manamnama a pannakaipatungpal ti Barangay ken Sangguniang Kabataan (SK) elections inton Disyembre 5 iti agdama a tawen Sigun ken...

Registration ken updating ti rekord iti COMELEC Cordillera para iti Barangay ken SK elections,...

BAGUIO CITY - Agsagsaganan ti Commission on Elections (COMELEC) Cordillera para iti pannakailukat ti opisinada nga umawat kadagiti baro nga agrehistro ken ag-update kadagiti...

Kinaawan panagkusit iti resulta ti botos ditoy syudad, naipaganetget

BAGUIO CITY - Impaganetget ni Atty. Reyman Solbita, Election Officer ti Baguio City nga awan iti napasamak a panagkusit iti resulta ti botos ditoy...

Pannakairaman dagiti manursuro iti Cordillera a maipaayan iti kanayunan nga honoraria dagiti nagserbi kas...

BAGUIO CITY- Maur-uray pay nu karaman dagiti mannursuro iti rehiyon a nagserbi kas electoral boards iti kalepas nga eleksion kadagiti umawat ti kanayunan nga...

Naaramidan ti PDEA – Baguio ken PNP para iti kampanya kontra iligal a droga,...

BAGUIO CITY - Dinayaw ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong dagiti naaramidan ti Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) Baguio kontra iti iligal a droga Nupay...
--Advertisement--