Agtultuloy a panag aramat iti facemasks ken panagtungpal kadagiti dadduma pay a minimum public...

BAGUIO CITY - Naibilin iti agtultuloy a panag aramat iti facemasks ken dadduma pay a probisyon iti...

Panagridam kontra ti Bird Flu iti probinsa ti Benguet, maipalpalagip

BAGUIO CITY - Umap apela ti Provincial Veterinary Office ti Benguet kadagiti agtartaraken iti manok tapnu liklikanda pay a gumatang kadagiti live...

Kangatuan a kaso ti Dengue, nailista sadiay Apayao

BAGUIO CITY - Nailista iti probinsya ti Apayao ti kangatuan a kaso ti dengue iti rehiyon Cordillera para iti umuna nga innem...

Nasurok 500 a pilid, nakolektar ti GSO manipod iti nagduduma a barangay iti Baguio...

BAGUIO CITY - Dumanonen iti 500 a pilid ti nakolektar ti General Services Office (GSO) manipod iti nagduduma a barangay iti Baguio...

Kampanya kontra iti teen-age pregnancy iti rehiyon, maingetan pay

BAGUIO CITY - Pasaysayaaten ita ti Population Commission (PopCom) ti kampanya dagitoy tapno malapdan ti panangngato ti teenage pregnancies wenno panagsikog dagiti...

5,000 doses ti Moderna Vaccine kontra COVID19, naipaay iti Baguio City

BAGUIO CITY - Nakaawat ti lokal a gobierno ti Baguio City iti kanayunan a suplay ti Moderna vaccines kontra COVID-19

Bilang dagiti agtutubo ken young adults nga agpospositibo ti HIV iti Baguio City, ngumatngato

BAGUIO CITY - Inyunay-unay ti City Health Services ti kinapateg a mapaka-amoan dagiti young adults ken agtutubo iti kinapateg ti HIV free...

409% a ngimmatoan ti kaso ti dengue sadiay La Trinidad, Benguet, matuttutukan

BAGUIO CITY- Matuttutukan ita ti kaso ti dengue iti munisipyo ti La Trinidad kalpasan a ngimmato daytoy iti 409% ita nga tawen.

Ordinansa a mangipawpawil iti pannakailako ti over-the-counter weight loss supplements kadagiti menor de edad,...

BAGUIO CITY - Ipalpalagip ti Sangguniang panglungsod iti Baguio City ti Ordinance No. 8-2011 wenno regulasyon iti...

Vaccination rate ti Benguet ken Ifugao, agtaltalinaed a nababa; Plano para iti panakapapigsa pay...

BAGUIO CITY - Nabukel ti maysa a plano para iti pannakapapigsa ti COVID19 vaccination roll out ti rehiyon Cordillera

Latest News