Umuna kadagiti 12 panels ti nativity sadiay Malcolm Square, Baguio City, napasilawanen

BAGUIO CITY - Napasilawanen ti umuna kadagiti 12 panels ti Nativity a naimuntar iti Malcolm Square ditoy siudad ti Baguio.

Live drone show, maipatungpal iti Baguio City inton Paskua

BAGUIO CITY - Manamnama a maipatungpal ti live drone show iti siudad ti Baguio inton December 25.

Giant Christmas Tree sadiay Session Road, napasilawanen

BAGUIO CITY - Napasilawanen ti Giant Christmas Tree a naipasdek iti Session Road kagiddan ti panaglukat ti Christmas in Baguio idi kalman.

Nasurok 1,000 a parent guidebook, maiwaras ditoy Baguio City

BAGUIO CITY - Manamnama a maiwaras ti nasurok maysa ribo a kopya ti Parent Guidebook kadagiti nagannak ditoy Baguio City kas paset...

Nagkakapintas a paintings ken landscapes, makita ita sadiay Itogon, Benguet

BAGUIO CITY - Mapappapintas ita dagiti kalkalsada ken waiting shed sadiay Itogon, Benguet gapu kadagiti namaris ken creative a paintings, landscapes ken...

Cordillera Legends, tampok iti mural painting iti Baguio Athletic Bowl

BAGUIO CITY - Dakkel ti panagayaman ti visual artist manipud Baguio City a napili a mangipinta kadagiti legends wenno banuar nga atleta...

Munisipio ti Atok, kampeon iti Road Beautification Program ti Benguet

BAGUIO CITY - Nabigbig dagiti awardees iti Road Beautification Program ti Benguet kagiddan iti panangrambak ti 120th Foundation Anniversary ti probinsia idi...

Rainbow Stairway sadiay Fairview, Baguio City, maipampannakkel

BAGUIO CITY - Ipampannakkel ita ti Barangay Fairview ti Rainbow Stairway dagitoy sadiay Purok 2, Sunnyside kalpasan ti inisiatibo ti Sangguniang Kabataan...

Proyekto nga “Iskwidad Barangay Ko, Pansilbian Ko”, inyusuat ti LGU ti Bokod, Benguet kas...

BAGUIO CITY - Agtultuloy ti panagsuporta ti lokal a gobierno iti Bokod, Benguet iti Distance Learning ti DepEd nga isaysayangkat dagiti manursuro...

Panakaipaay ti educational assistance kadagiti annak dagiti aktibo a miembro ti OWWA-Cordillera a naapektaran...

BAGUIO CITY - Dumanonen iti 77 nga aplikasyon para iti Project EASE wenno Educational Assistance through Scholarships in Emergencies ti Overseas Workers...

Latest News