BAGUIO CITY — Umad-ado ti bilang dagiti gangannaet ken dagiti lokal a turista nga agtartarigagay a kumalay-at iti Mt. Pulag sadiay Kabayan, Benguet.

Sigun kenni Mt. Pulag National Park Superintendent Teber Dionisio, tunggal Enero agingga Marso ket adu dagiti turista nga agpapa-reserve para iti panagkalay-atda iti bantay.

-- Advertisement --

Innayonna nga ita paylaeng ket napumpunnon ti reservation kadagiti nasao a bulan.

Kinunana a paga-ayat dagiti turista dagiti nasao a bulan gapu iti kinalam-ek ti panawen, nangruna ta ti agdama nga environmental temperature sadiay Mt. Pulag ket 8 degree Celsius.

Inaklonna a masansan ti panagtudona sadiay isut gapuna nga adda dagiti aktibidad a makankanselar ngem adda met latta dagiti napalubosan a simmang-at iti tapaw ti bantay.

Kagiddan iti daytoy, impanamnamana a saanda a maum-uma a mangipalpalgip kadagiti turista iti panangitugot dagitoy kadagiti protective gears ken napupuskol a bado tapnu makaliklikda iti hypothermia.