BAGUIO CITY – Immado ti kaso ti panaka-aksidente kadagiti kalkalsada iti siudad ti Baguio ita a mapaspasaran ti nepnep.

Maibasar iti rekord ti Traffic Enforcement Unit (TEU) ti Baguio City Police Office (BCPO), dumanon iti 78 ti aksidente iti kalsada a nailistada idi napalabas a bulan ti Hulyo bayat a 73 idi napalabas a bulan ti Hunyo iti agdama a tawen.

-- Advertisement --

Sigun kenni PMaj. Roldan Cabatan, dadaulo ti TEU, maysa a rason iti panakapasamak dagiti nasao nga aksidente ket ti kinakaglis ti kalsada ken iti naangep a kalsada a mangapektar iti panagmaneho dagiti motorista.

Gapu iti daytoy, ipalpalagipna kadagiti amin a motorista ti panagtulnogda kadagiti pagalagadan iti panagmaneho kabayatan ti panagtutudo.

Inyunay-unayna a nasken a kanayon ti panagridam ken panagannad dagiti motorista iti panagmanehoda tapnu makaliklik dagitoy iti aniaman nga aksidente iti kalsada.

ni PMaj. Roldan Cabatan, dadaulo ti Traffice Enforcement Unit ti BCPO