BAGUIO CITY – In-inot a ngumatngato ti bilang dagiti indibidual sadiay probinsia ti Benguet nga agpaparehistro iti Commission on Elections (COMELEC) iti baet ti agdama a pandemya.

Iti interview ti Bombo Radyo Baguio, dinakamat ni Benguet Provincial Election Supervisor Atty. Elenita Julia Tabangin-Capuyan nga iti kaudian a dagusda ket dumanonen iti 340,250 nga indibidual ti nagparehistro iti probinsia ti Benguet ken siudad ti Baguio.

-- Advertisement --

Kinunana a babaen iti agtultuloy nga information dissimination nga isaysayangkat dagiti election officers ket in-inot met a maal-allkoy dagiti umili nga agparehistro para iti masungad nga eleksion.

Innayonna nga uray marigatan dagiti opisina ti COMELEC a mangisayangkat ti satellite registration ket ikagkagumaanda ti mangallukoy kadagiti umili babaen kadagiti isaysayangkatda nga information drives iti virtual platforms kas iti social media.

Kagiddan iti daytoy ket iyap-apela ni Atty. Capuyan ti nasapsapa a panagparehistro dagiti kwalipikado nga agbotos iti masungad nga eleksion ken saandan nga urayen ti deadline gaputa manamnama nga umatiddog manen ti pila iti nasao nga aldaw.