BAGUIO CITY – Dumanonen iti 110 a babbarangay iti rehion Cordillera ti agtaltalinaed nga apektado iti African Swine Fever.

Maibasar daytoy iti datus ti Department of Agriculture-Cordillera agingga Setyembre 2 ti agdama a tawen.

Manipod iti nasao a bilang, 30 a barangay ti masarakan sadiay Apayao, 25 sadiay Kalinga, 19 sadiay Benguet, 15 sadiay Ifugao, 13 sadiay Abra, ken walo sadiay Mountain Province.

Maipalagip nga immunan a nailista ti kaso ti ASF iti probinsia ti Kalinga ken Benguet idi 2019.

Gapu iti daytoy, agtultuloy ti inisiatibo ti Department of Agriculture-Cordillera para iti panangpaado iti bilang dagiti matartaraken a baboy iti lokalidad babaen iti panakapalawa ti Swine Production Feeds Assistance Program ti ahensia.

-- Advertisement --

Puntirya ti programa a mangpataud iti dua a babae a baboy ti maysa a breeder iti tunggal maysa a production cycle nga isu met ti pagsisinublatan dagiti benepisyaryo.

Babaen iti daytoy, maipaay ti 15,000 a gatad ti feeds ken dua a burias kas repayment kadagiti maisublat a benepisyaryo bayat a maysa a burias ken P7,500 a gatad ti feeds ti alaen ti sumaruno a benepisyaryo.

Kabayatana, ad-adda nga inertengan ti Department of Agriculture – Cordillera dagiti programa dagitoy tapno makontrol ti posible pay a panagwaras ti African Swine Fever iti rehion.

Sigun kenni DA-CAR Regional Director Cameron Odsey, nangilatangda iti P14-M a kompensasion dagiti naapektaran nga hog raisers sadiay Benguet, Ifugao ken Kalinga.

Nangilatang met ti Philippine Crop Insurance Corporation (PCIC) iti P1.3-M nga indemnification fund para kadagiti mannalon ti Apayao.

Innayon ni Director Odsey a nangtaraken ti Baguio Animal Breeding and Research Center (BABRC) iti 87 a baboy no sadino 57 ti naiwarasdan bayat a ti nabatbati a 30 ket maipaay kadagiti lugar nga awanan iti kaso ti ASF kas paset ti repopulation ti Benguet .

Malaksid iti daytoy, maipatpatungpal pay ti Special Area for Agriculture Development Program wenno SAAD ti ahensia partikular sadiay Apayao, Mt. Province ken Kalinga a pakaiwarawarasan dagiti feeds a kanen dagiti taraken a baboy.