-- ADVERTISEMENT --

BAGUIO CITY – Panggep ti provincial government ti Benguet nga agala ti kanayonan a nursing attendants para iti Benguet General Hospital (BeGH).

Sigun kenni Governor Melchor Diclas, agalada ti kanayonan a 10 nga agpaay a nursing attendants iti BeGH kasaruno ti agtultuloy a panakailista ti kaso ti COVID-19 sadiay kadagiti napalpalabas a bulan.

Kinunana nga iti baet ti agdama a bilang dagiti health workers iti BeGH ket kasapulan latta a manayonan ti pwersa dagitoy gapu iti nagsasaruno a panakailista dagiti positibo iti nasao a sakit sadiay Benguet.

Inlawlawagna a babaen iti kanayonan a nursing attendants ket maipaayan iti gundaway dagiti health workers nga aginana malaksid pay a maasikaso a naimbag dagiti pasiente iti BeGH.

Iti agdama, 7,973 ti pakabuklan a kaso ti COVID-19 sadiay Benguet a bukbuklen ti 7,281 a nagrekober ken 529 nga aktibo a kaso.

-- ADVERTISEMENT --